اپلیکیشن سنجو بنجو

سیستم متمرکز اتاق اصناف، شامل مدیریت فرآینده های اداری اتحادیه ها. مدیریت اتاق اصناف. مدیریت شکایت ها اصناف. مدیریت بازرس و نظارت بر اصناف. این سیستم دارای زیر سیستم ها و  کاربران متعددی دارد. این سیستم برای اولین بار در کشور در حال انجام است.