سرورهایی که خدمات میزبانی را انجام میدهد. این میزبانی میتواند میزبانی وب میزبانی ایمیل یا میزبانی دیتا باشد